• VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA:

    Výchova a vzdelávanie založené na láske a dôvere k dieťaťu smerujúce k dosiahnutiu školskej pripravenosti s dôrazom na ochranu práv dieťaťa

    Podporovať telesnú, duševnú pohodu detí a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými

    Aktívne zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu

    Vzdelávanie detí rozvíjať prirodzenou cestou prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania

    Prebúdzať v dieťati aktívny záujem a chuť pozerať sa okolo seba, počúvať a objavovať  i odvahu ukázať, čo všetko už samo  vie zvládne i dokáže

    Vytvárať vhodné prostredie, pre dieťa podnetné, zaujímavé a obsahovo bohaté

    Umožniť prežívať uspokojenie z úspechu a z prekonávania prekážok, aby vnímalo seba samého ako plnohodnotného a schopného jedinca, ktorý je sám okolím uznávaný a prijímaný

    Uľahčovať plynulú adaptáciu detí na materskú i základnú školu v spolupráci s rodinou a základnou školou

    MŠ nachádza v meste s dlhoročnými športovými tradíciami, budeme viesť deti k športu – beh, skákanie, preliezanie, hádzanie a kopanie s loptou, plávanie, turistika, lyžovanie a korčuľovanie

    Venovať intenzívnu starostlivosť deťom s odloženou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou v náväznosti na vstup do základnej školy – v spolupráci s rodinou , školským psychológom a pediatrom

     

     

    ZAMERANIE ŠKOLY:   
     
    Škola sa zameriava na široké spektrum oblastí podpory zdravia , zdravý telesný a duševný vývoj, pohyb, zdravú výživu a zdravý životný štýl, z čoho vyplýva množstvo aktivít a súbežne plní viacero dlhodobých vytýčených cieľov :                                         
     
    ,,ZDRAVIE"   - vypestovať u detí potrebu chrániť svoje zdravie, zdravie iných a chrániť životné prostredie - utvárať u detí pozitívny vzťah k jedlu a ku konzumácii zdravých potravín - uvedomovať si význam správnych hygienických návykov a starostlivosti o ústnu dutinu „ Zdravý úsmev“ - utvárať schopnosť ochrany pred úrazmi a zvyšovať bezpečnosť prostredníctvom primeranej ostražitosti                                                                                                                                                              
    ,,POHYB" : - podporovať športovo- pohybové aktivity a utvárať trvalý pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športu - posilňovať vôľové vlastnosti a úsilie prekonávať prekážky spojené s fyzickou námahou - osvojovať si nové pohybové zručnosti, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický vývin - pochopiť význam pohybu pre zdravie - predchádzať a zabraňovať vzniku niektorých ochorení (obezita, osteoporóza, kardiovaskulárne ochorenia) 
                                                                                   
    EMÓCIE “ - vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu klímu, ktorá priaznivo ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych vlastností každého dieťaťa - utvárať pozitívne medziľudské vzťahy a rozvíjať sociálnu komunikáciu (učiteľ - dieťa, učiteľ – učiteľ, dieťa – dieťa...) - posilňovať sebaúctu, utvárať zdravé sebavedomie dieťaťa - chápať princípy mravnosti a rozvíjať citový život dieťaťa - posilňovať úctu k rodičom, k ľuďom, ku kultúrnym tradíciám a hodnotám

     

     

     

  • Kontakty

   • MATERSKÁ ŠKOLA pri ZŠ Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • MATERSKÁ ŠKOLA, Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • 052/ 774 23 20 0910 890 336
   • msjarna.poprad@szm.sk
   • stanislava.bodyova@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Naši futbalisti
  • Naše prvé pokusy vo vode.
  • Plavecký výcvik
  • Korčuľovanie
  • Lyžiarsky výcvik
  • Naši futbalisti