• Materská škola pri ZŠ, Jarná ulica 3293/16,  Poprad

                        

      

     ŽIADOSŤ

     na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

      

      

     Meno a priezvisko dieťaťa : ......................................................................................

     Dátum a miesto narodenia : .........................................................................................                                   

     Národnosť............................................., Štátna príslušnosť ........................................

     Rodné číslo:.................................................Číslo zdrav. poisťovne..............................

     Trvalý pobyt :....... ........................................................................................................

     Prechodný  pobyt: .........................................................................................................

     Telefón : matka.............................................otec.........................................................

      Nástup dieťaťa do materskej školy od: ................................................

      

     Meno a priezvisko otca : ..............................................................................................

     Zamestnávateľ : .............................................................................................................

     Tel.číslo : .............................................

      

     Meno a priezvisko matky : ..........................................................................................

     Zamestnávateľ : .............................................................................................................

     Tel.číslo : .............................................

      

      

     Špeciálne potreby, starostlivosť a obmedzenia dieťaťa:

     / napr. v strave, zdravotné a výchovné problémy, alergia......./

      

     ........................................................................................................................................

      

      

     Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa § 24 ods.7 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.

     Dieťa je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje mimoriadnu zdravotnú a výchovnú starostlivosť a je schopné plniť požiadavky, ktoré sú v súlade so psychohygienyckými zásadami dieťaťa v predškolskom veku.

      

      

     Dieťa je spôsobilé/nespôsobilé navštevovať MŠ:

     Psychický vývin: ...........................................................................................................

     Fyzický a zmyslový vývin: ...........................................................................................

     Dieťa bolo riadne očkované:.........................................................................................

      

      

      

     Dátum: ...............................                                               Pečiatka a podpis pediatra

      

      

      

     Prehlasujem na svoju česť, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti, včítane zdravotného stavu dieťaťa, sú pravdivé a beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých informácií a údajov bude rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v MŠ zrušené.

      

      

     Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so VZN mesta Poprad č. 8/2012 . V prípade neuhrádzania tohto príspevku, môže riaditeľ po písomnom upozornení rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

      

      

      

      

     V Poprade dňa: .......................................                 Podpisy rodičov..............................................

      

      

      

     email:....................................................................

  • Kontakty

   • MATERSKÁ ŠKOLA pri ZŠ Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • MATERSKÁ ŠKOLA, Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • 052/ 774 23 20 0910 890 336
   • msjarna.poprad@szm.sk
   • stanislava.bodyova@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Naši futbalisti
  • Naše prvé pokusy vo vode.
  • Plavecký výcvik
  • Korčuľovanie
  • Lyžiarsky výcvik
  • Naši futbalisti