• Od 01.09.2019 vstupuje do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách, a tým sa menia aj podmienky stravovania pre deti materskej školy ZŠ s MŠ Jarná 3168/13 Poprad.

     Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa v poslednom ročníku MŠ, alebo dieťa 2-5 ročné v hmotnej núdzi má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odoberie stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

                      Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Poprad č.8/2019 účinné od 01.09.2019 určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny, výšku príspevku na režijné náklady  podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad nasledovne:

     Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

     Dieťa v MŠ: 1,37€/deň, z toho: desiata 0,34€,  obed 0,80€, olovrant 0,23€ / zálohová platba platná od 1.9.2019 29,40€

     (V prípade, že dieťa má nárok na dotáciu vo výške 1,20€, denný doplatok rodiča je 0,17€.)

      

     Príspevok na režijné náklady paušálne 2€ na jedno dieťa mesačne:

     Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa, ktorému v nasledovnom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.

     Termín úhrady platby stravného za:

     a) dieťa vo veku 2-5 rokov, ktoré nemá nárok a dotácie, mesačne do 15. kalendárneho dňa mesiac vopred vo výške 29,40€ (1. platba do 15. augusta 2019)

     b) dieťa vo veku 2-5 rokov, ktoré má nárok na dotácie a dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, formou zálohovej platby vo výške 20 € štvrťročne (do 15.augusta, 15. novembra, 15. januára a 15. mája).

     V týchto sumách sú už zahrnuté aj režijné náklady vo výške 2€.

     Forma úhrady stravníkov:

     Trvalým príkazom, internetbankingom alebo vkladom na účet.

     Číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK 30 0200 000 0001659868451

                                                 VS: 02

                                                do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko dieťaťa

      

     Odhlasovanie a prihlasovanie dieťaťa na stravu:

     Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravu je potrebné najneskôr deň vopred do 14:00 hod.

     Možnosti odhlasovania zo stravy: mailom: msjarna.poprad@szm.sk

                                                         telefonicky na tel.č. 052 7742 320

                                                                                         0910 125 929

     V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase 11:15-11:45 hod.

     Nárok dieťaťa na stravu vzniká podaním záväznej prihlášky na stravu a uhradením zálohovej platby.

     Podľa horeuvedeného VZN mesta Poprad:

     Ak sa dieťa prihlási na stravu počas školského roka, prináleží mu strava hneď po podaní záväznej prihlášky, rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie a preukázaní uhradenej mesačnej paušálnej platby za stravnú jednotku v súlade s platným finančným pásmom. Nárok na štátnu účelovú dotáciu na stravu vzniká stravníkovi po schválení Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad a úhrade zálohovej platby.

      

                                                                                                                                     Kováčiková

                                                                                                                                     Vedúca ŠJ

  • Kontakty

   • MATERSKÁ ŠKOLA pri ZŠ Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • MATERSKÁ ŠKOLA, Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • 052/ 774 23 20 0910 890 336
   • msjarna.poprad@szm.sk
   • stanislava.bodyova@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Naši futbalisti
  • Naše prvé pokusy vo vode.
  • Plavecký výcvik
  • Korčuľovanie
  • Lyžiarsky výcvik
  • Naši futbalisti